Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie Metalowiec Sp. z o.o.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID 19

METALOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie Metalowiec Sp. z o.o.”

RPOP.12.01.00-16-0016/22

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: RPOP.12.00.00. Wsparcie w ramach REACT-EU w województwie opolskim

Działanie: RPOP.12.01.00 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach w ramach REACT – EU

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2021-10-15-2022-12-31

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 444 582,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 200 061,90 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy Metalowiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rezultatem realizacji projektu będzie m.in.:

  • modernizacja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa i wzrost ich efektywności poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu, co przełoży się na niższe koszty działalności
  • wzrost zastosowania TIK w przedsiębiorstwie poprzez objęcie wszystkich procesów biznesowych projektem
  • aktualność kluczowych danych niezbędnych do świadczenia usług, dostępnych w miejscu ich świadczenia
  • wzrost bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji poprzez zwiększenie zakresu przetwarzanych danych w jednym systemie
  • wzrost niezawodności systemu poprzez nowe funkcjonalności automatyzujące i wspomagające funkcjonowanie poszczególnych procesów biznesowych.