Materiał na stronie przeznaczony jest dla osób profesjonalnej opieki medycznej
Oświadczam, że jestem osobą związaną zawodowo z profesjonalną opieką medyczną.

The website material is intended for healthcare professionals
I declare, that I am a person professionally connected with professional medical care.

Serwis niedostępny!
Materiał na stronie przeznaczony jest dla osób profesjonalnej opieki medycznej

Service unavailable!
The website material is intended for healthcare professionals

Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie Metalowiec Sp. z o.o.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID 19

METALOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie Metalowiec Sp. z o.o.”

RPOP.12.01.00-16-0016/22

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: RPOP.12.00.00. Wsparcie w ramach REACT-EU w województwie opolskim

Działanie: RPOP.12.01.00 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach w ramach REACT – EU

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2021-10-15-2022-12-31

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 444 582,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 200 061,90 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy Metalowiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rezultatem realizacji projektu będzie m.in.:

  • modernizacja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa i wzrost ich efektywności poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu, co przełoży się na niższe koszty działalności
  • wzrost zastosowania TIK w przedsiębiorstwie poprzez objęcie wszystkich procesów biznesowych projektem
  • aktualność kluczowych danych niezbędnych do świadczenia usług, dostępnych w miejscu ich świadczenia
  • wzrost bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji poprzez zwiększenie zakresu przetwarzanych danych w jednym systemie
  • wzrost niezawodności systemu poprzez nowe funkcjonalności automatyzujące i wspomagające funkcjonowanie poszczególnych procesów biznesowych.